2022
 2022 Acrylic on wood panel 2022 Acrylic on Paper 2022 Acrylic on Archival Paper 2022 Acrylic on Paper 2022 Acrylic on Paper
 2022 Acrylic on canvas 2022 Acrylic on Paper 2022 Acrylic on Paper 2022 Acrylic on canvas 2022 Acrylic on Paper
 2022 acrylic on wood panel 2022 acrylic on wood panel 2022 Acrylic on Wood Panel 2022 Acrylic on Wood Panel 2022 Acrylic on Wood Panel